user_mobilelogo

Studia licencjackie z Fizyki

Radioteleskop podczas zmierzchu

Fizyka Studia Licencjackie

Do wyboru trzy specjalności.

View more

Celem kształcenia na licencjackim kierunku Fizyka, jest przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej czy też technicznych systemów diagnostycznych. Studia wykształcają umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym. Dlatego też, podczas kształcenia szczególny nacisk położony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów. Jednocześnie absolwent gotowy jest do podjęcia kształcenia na magisterskim kierunku Fizyka.

Licencjat

Nanotechnologia

Zmieniamy Świat

View more
Image Alt

Akustyka

i realizacja dźwięku

View more
Licencjat

Nauczanie

Fizyki I Przyrody

View more

Kierunek Fizyka - studia licencjackie

Przedmioty, które znajdują się w cyklu kształcenia możemy podzielić na przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego i specjalnościowego. Przedmioty kształcenia ogólnego są ujednolicone dla wszystkich kierunków prowadzonych przez Uniwersytet. Przedmioty kierunkowe to przedmioty, które realizuje każdy student bez względu na wybraną specjalność. Natomiast przedmioty specjalnościowe to przedmioty, których uczyć się będziesz wybierając odpowiadającą Ci specjalność. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego dla licencjackich studiów dziennych dla kierunku Fizyka.

Wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego

 1. Język obcy (120h ćwiczenia) - semestr: 2, 3, 4, 5
 2. Przedmiot Swobodnego wyboru (75h wykładów) - semestr: 2, 4, 6
 3. Metody uczenia się i studiowania (15h ćwiczenia) - semestr: 1
 4. Wychowanie Fizyczne (60h ćwiczenia) - semestr: 2,3
 5. Podstawy prawa i ergonomii pracy (25h konwersatorium) - semestr: 1
 6. Podstawy ekonomii (30h wykład, ćwiczenia) - semestr: 1

Wykaz przedmiotów kierunkowych

Semestr 1

 1. Analiza matematyczna (45h wykład, ćwiczenia)
 2. Algebra liniowa z geometrią (60h wykład, konwersatorium)
 3. Mechanika klasyczna (60h wykład, ćwiczenia)
 4. Fizyka falowa i relatywistyczna (60h wykład, konwersatorium)
 5. Fizyka z elementami rachunkowymi I (45h ćwiczenia)
 6. Astronomia (30h wykład, seminarium)
 7. Opracowanie danych pomiarowych (30h wykład, konwersatorium)

Semestr 2

 1. Analiza matematyczna (45h wykład, ćwiczenia)
 2. Elektryczność i magnetyzm (75h wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 3. Optyka (75h wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 4. Fizyka z elementami rachunkowymi II (30h ćwiczenia)
 5. Informatyka z podstawami programowania (60h wykład, laboratorium)

Semestr 3

 1. Budowa materii (60h wykład, ćwiczenia)
 2. Termodynamika i fizyka statystyczna (60h wykład, konwersatorium)
 3. Pracownia fizyczna I (55h laboratorium)

Semestr 4

 1. Elementy mechaniki teoretycznej (45h wykład, konwersatorium)
 2. Podstawy fizyki kwantowej (30h wykład, konwersatorium)
 3. Pracownia fizyczna II (45h laboratorium) 

Semestr 5

 1. Przedmiot do wyboru (30h wykład, konwersatorium)

Semestr 6

 1. Wykład monograficzny (30h wykład) 
 2. Pracownia specjalizacyjna (90h laboratorium)
 3. Seminarium dyplomowe (30h seminarium) 

Wykaz przedmiotów specjalnościowych zamieszczony jest w opisie poszczególnych specjalności - proszę sprawdzić odnośniki znajdujące się poniżej.