user_mobilelogo

 Szkoła Doktorska– w dyscyplinie nauki fizyczne

Rozłożone podręczniki

Od roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi stacjonarne 4-letnie studia III stopnia w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina naukowa: fizyka.

Szkoła doktorska prowadzona jest w formie indywidualnych studiów, odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora i trwają 4 lata (8 semestrów). Program studiów w wymiarze 480 godzin zajęć oraz co najmniej 45 punktów ECTS obejmuje moduły kształcenia, na które składają się przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny, zajęcia zapewniające przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego. Ponadto, program kształcenia obejmuje zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – dydaktykę szkoły wyższej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych – praktyki zawodowe. Proces kształcenia skoncentrowany jest wokół zasadniczego elementu studiów jakim jest przygotowanie, edycja i obrona pracy doktorskiej.

Absolwent szkoły doktorskiej posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Kwalifikacje absolwenta o charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczyć będą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych). Zakres zdobytej wiedzy absolwenta będzie obejmował znajomość nie tylko zagadnień teoretycznych z wybranej dyscypliny naukowej, jak również nowoczesną wiedzę na temat metod prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent będzie potrafił dokonać wyboru adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z wybranej dyscypliny. Przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy, będzie dobrze radził sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Będzie swobodnie posługiwał się językiem angielskim. Ponadto, absolwent będzie potrafił samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości oraz będzie posiadał świadomość ciągłego i systematycznego samokształcenia, etycznego postępowania w życiu zawodowym oraz poczucie odpowiedzialności związanej z pracą naukowca i nauczyciela.

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej UJD: http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/