user_mobilelogo

Pracownia Fizyczna

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni AB-029. 

MECHANIKA:

 • M1 - Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego.

 • M2 - Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego. 

 • M3 - Wyznaczanie czasu trwania zderzeń oraz parametrów deformacji kul. 

 • M4 - Składanie drgań harmonicznych. Figury Lissajous. 

 • M5 - Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. 

 • M6 - Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa. 

 • M7 - Wyznaczanie liczby Reynoldsa.

 • M8 - Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. 

 • M9 - Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego przy pomocy wahadła nachylnego. 

 • M10 - Badanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej przy pomocy wahadła skrętnego.

 • M11 - Badanie drgań wahadeł sprzężonych. 

 • M12 - Wyznaczanie gęstości powietrza i prędkości przepływu w funkcji przewężenia.

 • M13 - Tablica Galtona – mechaniczny model rozkładu Gaussa. 

CIEPŁO

 • C1 - Wyznaczanie ciepła topnienia lodu przy pomocy kalorymetru.  

 • C2 - Pomiar ciepła właściwego powietrza metodą rozładowania kondensatora. 

 • C3 - Wyznaczanie ciepła właściwego metodą ostygania. 

 • C4 - Wyznaczanie wartości CP/CV =K dla powietrza metodą Clementa-Desormesa.

 • C5 - Wyznaczanie ciepła właściwego wody i pojemności cieplnej kalorymetru. 

 • C6 - Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą pęcherzykową. 

 • C7 - Kalorymetryczny pomiar przepływu krwi.

 • C8 - Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu.

 

ELEKTRYCZNOŚĆ

 • E1 - Wyznaczanie sił elektromotorycznych i oporów wewnętrznych ogniw. 

 • E2 - Pomiar rezystancji metodą mostkową i metodą porównawczą. 

 • E3 - Pomiar mocy prądu stałego i przemiennego.

 • E4 - Zmiana zakresów amperomierza i woltomierza. 

 • E5 - Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora. 

 • E6 - Szeregowy rezonans elektryczny. 

 • E7 - Badanie charakterystyk fotoelementu. 

 • E8 - Sprawdzanie praw Kirchhoffa. 

 • E9 - Badanie pętli histerezy ferromagnetyka. 

 • E10- Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych.

 • E11- Charakterystyka diody lampowej i pomiar prędkości wyjściowej elektronów. 

 • E12- Cechowanie termopary i metalicznego opornika termometrycznego. 

 • E13- Badanie natężenia prądu fotoelektrycznego w zależności od odległości źródła światła. 

 • E14- Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji energii padającego promieniowania. 

 • E15 – Układy prostownikowe. 

OPTYKA

 • O1 - Wyznaczanie współczynnika załamania światła przy pomocy mikroskopu.  

 • O2 - Sprawdzanie prawa Malusa.

 • O3 - Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej. 

 • O4 - Badanie widm optycznych. 

 • O5 - Badanie wad soczewek. 

 • O6 - Wyznaczanie rozmiaru szczeliny metodą dyfrakcji. 

 • O7 - Badanie zależności współczynnika załamania cieczy od temperatury przy pomocy refraktometru. 

 • O8 - Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru przy pomocy polarymetru.

 • O9 - Badanie zależności emisji energetycznej żarówki od temperatury.

 

ZAGROŻENIA ZMYSŁÓW

 • Z1 - Pomiary hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi. 

 • Z2 - Ocena zagrożenia hałasem na stanowisku pracy. 

 • Z3 - Wyznaczanie rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zamkniętych. 

 • Z4 - Badanie zależności oświetlenia w funkcji odległości od źródła światła. 

 • Z5 - Wyznaczanie stopnia polaryzacji światła. 

 

Dokumenty dodatkowe

 Regulamin I Pracowni Fizycznej

 BHP dot. prądu elektrycznego

 Wzór nagłówka do sprawozdania