user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - trzyletnie licencjackie studia stacjonarne

Licencjat

Nanotechnologia

Zmieniamy Świat

View more
Image Alt

Akustyka

i realizacja dźwięku

View more
Licencjat

Nauczanie

Fizyki I Przyrody

View more

Fizyka licencjacka - specjalność Nauczanie Fizyki i Przyrody

Głównym celem specjalności jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z przedmiotów Fizyka i Przyroda. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, w zakresie kształcenia nauczycieli jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień nauczycielskich jest ukończenie studiów nadających tytuł magistra. Dlatego też, studia na tej specjalności powiązane są ze specjalnością nauczycielską oferowaną przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy na magisterskim kierunku Fizyka.

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z dydaktyką fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, pedagogiką i psychologią. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne. Studenci odbywają pedagogiczną praktykę ciągłą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej poznając praktyczne zasady nauczania fizyki, prowadzenia dokumentacji oraz pracy nauczyciela - wychowawcy. W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu licencjata z fizyki o specjalizacji „nauczycielskiej”.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej posiadają umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych. Ponadto, potrafią korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych. Ich teoretyczna i praktyczna wiedza pozwala na umiejętne gromadzenie danych oraz przetwarzanie informacji i ich przekazywanie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów nauczycielskich na drugim stopniu Fizyki w celu uzyskania kompetencji nauczycielskich uprawniających do nauczania Fizyki we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Poza tym absolwent posiada kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Absolwenci fizyki mogą znaleźć zatrudnienie :

- w placówkach badawczych i naukowych

- przemyśle wymagającym wiedzy z zakresu nauk ścisłych

Kadra Kierunku

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez kadrę naukową Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając specjalność Nauczanie Fizyki i Przyrody w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

Semestr 3

 1. Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół podstawowych (45h wykład, laboratorium)
 2. Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu (5h laboratorium)
 3. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół podstawowych (45h wykład, laboratorium)
 4. Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego (e-larning) (10h wykład)
 5. Zajęcia przyrodniczo - terenowe (30h laboratorium)

Semestr 4

 1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty (10h wykład)
 2. Podstawy diagnostyki pedagogicznej (10h ćwiczenia)
 3. Podstawy dydaktyki (30h wykład, ćwiczenia)
 4. Chemia dla przyrodników (45h wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 5. Historia Fizyki (30h wykład, konwersatorium)

Semestr 5

 1. Emisja głosu (15h ćwiczenia)
 2. Kultura języka dla nauczycieli (15h ćwiczenia)
 3. Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie fizyki w szkole podstawowej (90h ćwiczenia)
 4. Dydaktyka przyrody (30h ćwiczenia)
 5. Biologia dla przyrodników (45h wykład, laboratorium)
 6. Szkolny eksperyment fizyczny I (45h wykład, laboratorium)

Semestr 6

 1. Szkolny eksperyment fizyczny II (45h wykład, laboratorium)
 2. Geografia dla przyrodników (45h wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 3. Fizyka współczesna (25h wykład, konwersatorium)