user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - trzyletnie licencjackie studia stacjonarne

Licencjat

Nanotechnologia

Zmieniamy Świat

View more
Image Alt

Akustyka

i realizacja dźwięku

View more
Licencjat

Nauczanie

Fizyki I Przyrody

View more

Fizyka licencjacka - specjalność Nanotechnologia

Nanotechnologia na kierunku Fizyka jest propozycją nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Celem tworzonej specjalności jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów w skali nanometrycznej posiadających zastosowania przemysłowe oraz ich własności strukturalnych, elektronicznych, optycznych i magnetycznych.

Absolwent specjalności nanotechnologia posiada umiejętności z zakresu:

 • analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki;
 • nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych;
 • teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych;
 • umiejętność pracy w zespole specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanoczujnikami i nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych. W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.

W ramach studiów możliwe jest odbycie części zajęć w ośrodkach partnerskich we Francji (Le Mans, Angers, Reims) oraz w Republice Czeskiej (Ostrawa). Studenci na wyjazd otrzymują stypendium w ramach programu Erasmus+. Studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w ośrodkach naukowych oraz przemyśle za granicą.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i fizyki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 'małych układów', umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w materii skondensowanej. Absolwent specjalności nanotechnologia posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i znał metody otrzymywania i badania takich struktur. Posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego i wykonywaniem obliczeń właściwości małych układów. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i nanotechnologii.

Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokich technologii.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UJD na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwenci nanotechnologii mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą:

 • W specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych
 • W powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie
 • W Parkach Naukowo-Technologicznych
 • Centrach zaawansowanej technologii

 Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając specjalność Nanotechnologia w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

Semestr 3

 1. Chemia fizyczna (45h wykład, ćwiczenia)
 2. Symetria i jej zastosowanie w fizyce i chemii (30h wykład, ćwiczenia)
 3. Chemia nanocząstek (45h wykład, ćwiczenia)

Semestr 4

 1. Podstawy fizyki ciała stałego (45h wykład, ćwiczenia)
 2. Metody badania materiałów (45h wykład, laboratorium)
 3. Materiały amorficzne i fizyka materii miękkiej (30h wykład, ćwiczenia)

Semestr 5

 1. Fizyka półprzewodników (45h wykład, laboratorium)
 2. Elektronika (30h laboratorium)
 3. Kwantowa teoria transportu elektronowego (30h wykład, ćwiczenia)
 4. Fizyka nośników informacji (30h wykład, ćwiczenia)
 5. Materiały elektroniki molekularnej (30h wykład, konwersatorium)
 6. Materiałoznawstwo (30h wykład, konwersatorium)

Semestr 6

 1. Fizyka powierzchni (30h wykład, ćwiczenia)
 2. Elektronika molekularna (30h wykład, konwersatorium)
 3. Optoelektronika (30h wykład, konwersatorium)
 4. Mikrosensory (30h wykład, konwersatorium)
 5. Mikro- i nanoelektronika (30h wykład, laboratorium)
 6. Metody symulacji komputerowych w fizyce ciała stałego (30h wykład, laboratorium)