user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - dwuletnie stacjonarne studia magisterskie

Magisterium

Nanofizyka

i nanomateriały

View more
Image Alt

Akustyka i układy audio

i układy audio

View more
Licencjat

Nauczanie Fizyki

i Przyrody

View more

Fizyka magisterska - specjalność Nauczanie Fizyki i Przyrody

Studia nauczycielskie z Fizyki związane są z ponad 40 letnią tradycją, w której to Uczelnia cały czas podąża za nowymi trendami nauczania i wychowania dbając jednocześnie o wysoki poziom kształcenia przyszłych nauczycieli. Studia tego typu skierowane są do osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej na kierunku Fizyka. Ukończenie magisterskich studiów z fizyki o tej specjalność uprawnia do nauczania tego przedmiotu w szkołach wszystkich typów. Na tym etapie, oprócz rozszerzenia wiedzy merytorycznej z fizyki, poznaje się także praktycznie pracę nauczyciela w szkołach wszystkich typów. Jednocześnie specjalność ta rozszerza wiedzę z przyrody, uprawniając absolwenta do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej.

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku fizyka trwają 2 lata (4 semestry). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od pierwszego semestru studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z dydaktyką fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, pedagogiką i psychologią. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne. Studenci odbywają pedagogiczną praktykę ciągłą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej poznając praktyczne zasady nauczania fizyki, prowadzenia dokumentacji oraz pracy nauczyciela - wychowawcy. W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu magistra fizyki o specjalizacji „nauczycielskiej”.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej posiadają umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych. Ponadto, potrafią korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych. Ich teoretyczna i praktyczna wiedza pozwala na umiejętne gromadzenie danych oraz przetwarzanie informacji i ich przekazywanie. Absolwent jest przygotowany do pracy nie tylko w szkole, ale również do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Poza tym posiada kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Absolwenci fizyki mogą znaleźć zatrudnienie :

- we wszystkich typach szkół jako nauczyciele fizyki

- w szkole podstawowej jako nauczyciele przyrody

- w placówkach badawczych i naukowych

Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie studiów III stopnia w dziedzinie Fizyki

Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając niniejszą specjalność w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

 • Optyka atomowa i cząsteczkowa (30h wykład, konwersatorium)
 • Fizyka jądrowa (30h wykład, konwersatorium)
 • Biofizyka (30h wykład, laboratorium)
 • Fizyka dla przyrodników (30h wykład, laboratorium)
 • Technologia informacyjna dla nauczycieli fizyki i przyrody (30h laboratorium)
 • Szkolny eksperyment przyrodniczy (30h laboratorium)
 • Metody doświadczalne w fizyce ciała stałego (20h laboratorium)
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (40h wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (15h laboratorium)
 • Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej (60h konwersatorium, laboratorium)
 • Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie przyrody w szkole podstawowej (30h ćwiczenia)