user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - dwuletnie stacjonarne studia magisterskie

Magisterium

Nanofizyka

i nanomateriały

View more
Image Alt

Akustyka i układy audio

i układy audio

View more
Licencjat

Nauczanie Fizyki

i Przyrody

View more

Fizyka magisterska - specjalność Nanofizyka i Nanomateriały

Proponowana specjalność nanofizyka jest innowacją na kierunku Fizyka idącą naprzeciw nowoczesnym trendom. Nanostruktury, materiały kompozytowe oraz mezoskopowe dają początek technologiom wdrażanym w wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych i posiadają zastosowanie w elektronice i optoelektronice. Celem tworzonego kierunku jest wykształcenie młodych ludzi w dziedzinie fizyki technicznej posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów posiadających zastosowania przemysłowe oraz ich własności strukturalnych, elektronicznych, optycznych i magnetycznych. Stąd też ważna rola kształcenia fizyków mających gruntowne przygotowanie techniczne i specjalistyczne, gotowych realizować wdrożeniowe projekty badawcze. Da to możliwość absolwentom na podjęcie pracy zawodowej w zakładach elektronicznych i elektrotechnicznych związanych z nowoczesną technologią.

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku fizyka trwają 2 lata (4 semestry). Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. fizyką materiałów półprzewodnikowych, fizyką materiałów magnetycznych, oddziaływaniem promieniowania z materią, metodami spektroskopowymi, nanofizyką, fizyką materiałów kompozytowych, modelowaniem numerycznym ciał stałych, mikrosensorami. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z podstawowymi metodami wytwarzania i badania materiałów o rozmiarach nanometrycznych. Na podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Le Mans we Francji studenci tej specjalności zostają wpisani na listę studentów obu uczelni, a kończąc studia otrzymują dwa dyplomy – polski i francuski. Studenci odbywają dla staże we Francji, pierwszy w trakcie drugiego semestru studiów (2 miesiące) i drugi poświęcony pisaniu pracy magisterskiej w trakcie czwartego roku studiów (4 miesiące). Językiem komunikacyjnym jest angielski. Studenci zainteresowani przyszłą pracą w przemyśle mają możliwość realizowanie pobytu za granicą w renomowanych laboratoriach przemysłowych. Studenci otrzymują stypendium wyjazdowe w ramach programu Erasmus+.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci specjalności nanofizyka będą posiadać umiejętność analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki. Ponadto zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi metodami badawczymi fizyki ciała stałego umożliwiającymi testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych. Unikalną właściwością absolwenta tej specjalności będzie umiejętność teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli absolwentom tej specjalności pracować w zespole specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii. Absolwenci specjalności znają biegle język angielski oraz posiadają doświadczenie pracy w przemyśle.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie:

 • jako specjaliści w zakresie badania i modelowania nanostruktur, materiałów kompozytowych oraz mezoskopowych
 • jako specjaliści związani z wdrażaniem nanostruktur w wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych
 • w zakładach elektronicznych i elektrotechnicznych wdrażających nowoczesne technologie przemysłowe

Absolwenci tej specjalności to potencjalni kandydaci na studia doktoranckie w dziedzinie fizyki ciała stałego.

Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając niniejszą specjalność w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

 • Fizyka Statystyczna (45h Wykład, Konwersatorium)
 • Modelowanie Numeryczne Ciał Stałych (30h Wykład, Laboratorium)
 • Optyka Nieliniowa I Lasery (30h Wykład, Ćwiczenia)
 • Oddziaływanie Promieniowania Z Materią (30h Wykład, Laboratorium)
 • Fizyka Materiałów Kompozytowych (15h Konwersatorium)
 • Metody Spektroskopowe (30h Wykład, Konwersatorium)
 • Fizyka Półprzewodników (30h Wykład, Seminarium)
 • Fizyka Materiałów Magnetycznych (30h Wykład, Ćwiczenia)
 • Nanofizyka (30h Wykład, Konwersatorium)
 • Mikrosensory I Mikroukłady Elektroniczne (45h Wykład, Laboratorium)
 • Materiały Mezoskopowe (30h Wykład, Konwersatorium)

W ramach specjalności Nanofizyka i Nanomateriały studenci mogą studiować zarówno w Częstochowie jak i we Francji. Uczelnia proponuje praktyki zawodowe w renomowanych francuskich zakładach przemysłowych, co umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy po skończeniu studiów. Studenci otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów: Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Le Mans we Francji.